სტანდარტული SMS (160 სიმბოლო)

  • SMS (ინგლისურად – Short Message Service;  შემოკლებით – მოკლე ტექსტური შეტყობინება), მობილური ტელეფონის მეშვეობით დაწერილი ტექსტის გაგზავნის მომსახურება, რომელიც ხორცილდება ერთი მობილური ტელეფონიდან სხვა მობილურ ტელეფონზე გაგზავნის გზით.

გადაბმული SMS (მაქს. 612 სიმბოლო)

  • 160 სიმბოლოს სტანდარტული შეტყობინების პლატმორმაზე აგებული 612 სიმბოლომდე გაზრდილი 4 შეტყობინების მოცულობის ერთი ტექსტის სახით შეტყობინების გაგზავნის მომსახურება.

ფლეშ SMS (მოციმციმე და შემოსულ ყუთში შეუვალი)

  • აღნიშნული თვისების მეშვეობით გაგზავნილი სტანდარტული შეტყობინება გაგზავნილ და აღბეჭდილ იქნება უშუალოდ მიმღების ტელეფონის ეკრანზე  და წაუკითხავად მისი დახურვა იქნება შეუძლებელი. ამასთან შეტყობინება დარჩება ტელეფონში მიმღების მიერ მისი შენახვის შემთხვევაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი ავტომატურად წაიშლება და არ აისახება შეტყობინებების შემოსულ ყუთში. აღნიშნული მომსახურება ისახავს მიზნად გამგზავნისათვის უფრო ეფექტური პრეზენტაციის გაწევის შესაძლებლობას.

 

ორმხრივი SMS ფუნქციები  (კითხვა – პასუხი)

  • ორმხრივი შეტყობინების მეშვეობით იქმნება ძიება – შედეგის სისტემა, გეძლევათ საშუალება კლენტებთან და სფეროში მოქმედ ჯგუფებთან ეფექტური კოორდინაციის შესაძლებლობა. გაგზავნილ შეტყობინებებზე პასუხის მიღება სასარგებლოს მომტანი შეიძლება იყოს შემდეგ სფეროებში;
  1. Mobil ანკეტა (სზოგადოებისა და ყოფადობის ანალიზები)
  2. Mobil გამოკითხვა (რომელიმე თემის თუ პიროვნებისადმი მობილურ სივრცეში მხარდაჭერის გაწევა)
  3. Mobil მონაცემების შეგროვება (კლიენტის მოთხოვნის, სურვილისა და პრეტენზიის დადგენა)
  4. მონაწილეობისა და მოგების კამპანიები (საჩუქრების მოგება და გათამაშება)