გაფრთხილებები

 • SMS გაფრთხილებები
 • SMS, სამახსოვროები
 • SMS შეჯიბრებები
 • სოციალური შეტყობინების პროცესი (PPM)
 • E-ფოსტა და SMS
 • ორმხრივი შეტყობინება და მოკლე კოდები
 • დაჯავშნა
 • შეტყობინებები
 • საერთაშორისო SMS
 • კოლექტიური გაგზავნები უნდა ხორციელდებოდეს შესაბამის დღებსა და საათებში
 • ადრეყკ და გვიან საათებში განხორციელებულ გაგზავნებში შეიძლება იყოს დაბალი ინტერესის მაჩვენებელი
 • შეტყობინებების დიდი რაოდენობით გაგზავნისას, შეტყობინების ნაწილ-ნაწილ გაგზავნის შემთხვევაში მაღალი დაინტერესებისა და წარმატების მაჩვენებელი მაღალია
 • შეტყობინებებისაგან შეწუხებული და მოსარჩელე კლიენტები პროგრამაში არსებული დაბრკოლების პარამეტრებიდან უნდა აკრძალონ შეტყობინებების შემოსვლა
 • შეტყობინების შინაარსის შესაბამისობა მიზნის მასასთან ძალზედ მნიშვნელოვანია
 • შეტყობინების სიმოკლე ხელს უწტობს შეტყობინების დამახსოვრებას და არ აკარგვინებს დიდი დროს შეტყოვინების მიმღებს
 • აღნიშნული შენიშვნების სწორი და დროული მიღება ხელს უწყობს მიზანსა და ინტერესის გამოხატვის ზრდას

შენიშვნები გამოყენებისას